Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Financial and Business Network Channel 

48 / 230 video

Top CEO: Hồ Văn Trung (Phần 6)

Đã tải lên ngày 06/06/2018

0 lượt xem
Chia sẻ video hiện tại
Nhúng liên kết
Bắt đầu từ
Financial and Business Network Channel

Financial and Business Network Channel

Hồ Văn Trung: Cố Vấn, Nguyên Chủ Tịch HĐQT Trangs Group

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này