T gánh nó không nổi nên nghỉ game cmnr

Đã tải lên ngày 25/12/2017

Chia sẻ hình ảnh hiện tại
Nhúng liên kết
RUỒI

RUỒI

Đây là mô tả của không thời gian còn việc lõm xuống mô tả cho lực hấp dẫn vật có khối lượng càng lớn hấp dẫn càng lớn

Thẻ

Giải Trí

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này