'Bộ trưởng Giáo dục và Y tế không nhất thiết phải là giáo sư'

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Trang Nhung

Nguyễn Trang Nhung

Bộ trưởng là người quản lý, không cần chức danh GS, PGS làm gì, quan trọng là quản lý tốt

Thẻ

Bộ trưởng Giáo dục

,

Y tế

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này