Cuối cùng, Facebook cũng nói về Việt Nam

Đã tải lên ngày 14/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kevin Nguyen

Kevin Nguyen

Người sử dụng Facebook tại Việt Nam cuối cùng cũng có một câu trả lời về thái độ của Facebook đối với chính phủ Việt Nam.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này