Đề nghị bỏ đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngọc Trinh Trinh

Ngọc Trinh Trinh

Thiết nghĩ là nên làm để hạn chế xảy ra hoả hoạn

Thẻ

Phật giáo

,

vàng mã

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này