Phỏng vấn dạo: Cảm giác đi làm sau khi hết Tết như thế nào?

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
tuyết nhi

tuyết nhi

Đang yên đang lành thì Tết, rồi lại đang yên đang lành thì hết Tết, đến hôm nay đi làm nhưng vẫn còn lâng lâng lắm.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này