Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm như thế nào tháng 10 tới?

Đã tải lên ngày 17/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Nhựt Tão

Nguyễn Nhựt Tão

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này