There’s one ‘obvious question’ that could derail Trump’s defense strategy against Flynn

Đã tải lên ngày 29/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Dtube β

Dtube β

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này