Thiếu vốn cho metro, TP.HCM xin trợ giúp từ Quốc hội, Chính phủ

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thị hảo

thị hảo

Thẻ

chính trị

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này