Vinasun tố Grab 'ngụy biện về mô hình kinh doanh'

Đã tải lên ngày 07/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Tài

Trần Tài

Tình hình ngày 1 căng thẳng ak nha

Thẻ

Grab

,

Vinasun

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này